Project Listing

All 2019 2018 Pengmas 2020 2022 2021 Penelitian
Authors: Anggeria Oktavisa Denta, S.Si., M.M., M. Biotech. Rahayu Yuliana Watiningrum, S.Kep., Ns., M.K.M Endang...
Authors: Kuzzairi, S.Kep., Ns., M.H., M.Kes. Byba Melda Suhita
Authors: Handinis Sonya Ringtiyas Koesoema W, S.Keb., Bd., M.Kes. Mochammad Bagus Qomarudin Dominicus Husada
Authors: Mohammad Nur, S.Si., MT. Anggeria Oktavisa Denta, S.Si., M.M., M. Biotech. Kuzzairi, S.Kep., Ns.,...
Authors: Taufiqur Rahman, S.ST, MM.Kes Nur Iszakiyah, S.ST., M.M., M.Kes. Faisal Amir